Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Mzdová agenda Personální agenda  Volby Zastupitelstvo Smlouvy Příspěvky a dotace Czechpoint Knihovna Veřejné zakázky  Spisová služba JSDH Kronika a vítání občánků Úřední deska  Školení zaměstnanců a BOZP Žádost o informaci § 106 Kácení stromů Mobilní rozhlas Certifikáty Les Poplatky
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel  mzdová agenda personální agenda Volby Zastupitelstvo  Smluvní vztahy Příspěvky a dotace Czechpoint Knihovna Veřejné zakázky Spisová služba JSDH Kronika a vítání občánků Úřední deska Školení zaměstnanců a vítání BOZP  Žádost o informaci § 106 Kácení stromů Mobilní rozhlas Certifikáty Les Poplatky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí,  zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí,  členové volební komise, voliči zastupitelé obce statutární zástupci obcí, ředitelé organizací, fyzické osoby,  statutární zástupci obcí, ředitelé organizací, fyzické osoby,  fyzické a právnické osoby fyzické osoby právnické a fyzické osoby právnické a fyzické osoby členové JSDH obce občané obce a nové narození občané návštěvníci webových stránek obce, úřední desky,  zaměstnanci, členové zastupitelstva, uchazeči o zaměstnání žadatelé o informaci žadatelé  o kácení stromů posluchači místního rozhlasu starosta, místostarostka starosta, místostarostka účetní, místostarostka
Kategorie osobních údajů jmenné , adresní, datum narození, děti, občanství ,děti, místo narození,  adresní a identifikační údaje, vztahující se k výkonu práce včetně mzdových nároků jmenné , adresní, datum narození, děti, občanství ,děti, místo narození, vztahující se k výkonu práce   jménné, adresní, občanství, místo narození, vztahujícíc se k volbám jmenné, adresní, občanství, vztahující se k výkonu člena ZO jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, finanční údaje,   jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, finanční údaje,   jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, jmenné a identifikační, adresní,  jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, finanční údaje,   jmenné, adresní a identifikační,  jmenné, adresní a identifikační,  elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum narození
pamětní kniha: jmenné,  datum narození
jmenné, adresní jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, finanční údaje,   jmenné, adresní a identifikační, účel plnění, finanční údaje,   jmenné, adresní a identifikační,  jmenné, adresní, identifikační  jmenné, adresní, identifikační  jmenné, adresní, kontaktní, parcelní čísla, datum narození, jmenné, adresní, identifikační 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců místostarostka, starosta, účetní obce, kontrolní orgány  místostarostka, starosta, účetní obce, kontrolní orgány místostarostka, starosta, účetní obce, kontrolní orgány místostarostka, starosta, volební komise, účetní obce, kontrolní orgány místostarostka, starosta, volební komise, účetní obce, kontrolní orgány místostarostka, starosta, volební komise, účetní obce, kontrolní orgány místostarostka, starosta, volební komise, účetní obce, kontrolní orgány starosta, místostarosta,´účetní,  kontrolní orgány, žadatelé  účetní obce účetní obce, starosta, místostarostka, zastupitelé, kontrolní orgány účetní obce, starosta, místostarostka, zastupitelé, kontrolní orgány účetní obce, starosta, místostarostka, zastupitelé, kontrolní orgány účetní obce, starosta, místostarostka, zastupitelé, kontrolní orgány starosta obce, místostarostka, účetní , zastupitelé, kontrolní orgány starosta obce, místostarostka, účetní , zastupitelé, kontrolní orgány žadatelé o informaci starosta obce, místostarostka, účetní , zastupitelé, kontrolní orgány, zájemci o kácení stromů posluchači místního rozhlasu starosta, místostarostka starosta obce, místostarostka, účetní , zastupitelé, kontrolní orgány,  starosta obce, místostarostka, účetní , zastupitelé, kontrolní orgány, 
Doba uchování osobních údajů přihl. lístky 10 let, 50 let 45 45 5 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 5 5 10 5 10
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c e c c c c c c e e e e e e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   133/2000 Sb., ZEO 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 247/1995 Sb, o volbách do Parlamentu ČR,  zákon 275/2012, o volbě prezidenta republiky, 62/2003 Sb., zákon o volbě do evropské unie, 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí 128/200 Sb., Zákon o obcích  128/200 Sb., Zákon o obcích , 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech, občanský zákoník   365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon o obcích zákon o veřejných zakázkách zákon č,. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě zákon o obcích zákon o obcích zákon o obcích, zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím zákoník práce  106/1999, zákon o svobodném přístupu k informacím   zákon o obcích, vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů zákon o obcích Zákon č. 127/2005 Sb.,  zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,  zákon č. 289/1995, lesní zákon  zákon o místních poplatcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE